Witamy na naszej stronie!

Aktualności

14 września 2018 16:18 | Aktualności

DYREKTOR SZKOŁY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE OGRODZENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wieprz, dn. 14.09.2018 r.

Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu

ul. Szkolna 800

34-382 Bystra  

tel. + 48 33 867 59 12

fax + 48 33 867 59 12

spwieprz@poczta.onet.pl

www.spwieprz.superszkolna.pl                                                                                                                                                       

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

 

Znak sprawy: SPW 330.3.2018


I. ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu

ul. Szkolna 800, 34-382 Bystra

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu od ulicy Szkolnej i modernizacja części ogrodzenia między posesjami o adresach:
ul. Szkolna 800 i ul. Szkolna 893.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • Załącznik nr 1: Przedmiar
  • Załącznik nr 2: Zdjęcia poglądowe
  • Załącznik nr 3: Formularz ofertowy

3.    W celu realizacji zamówienia konieczna jest wizja lokalna na terenie Szkoły  im. Jana Klicha w Wieprzu i rozmowa z zamawiającym.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.    Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19.10.2018 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania-
Załącznik nr 2.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: spwieprz@poczta.onet.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu,  ul. Szkolna 800, 34-382 Bystra (między 8:00 -12:00) do godz. 12:00 w dniu 21.09.2018 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  21.09.2018 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.spwieprz.superszkolna.pl

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://spwieprz.superszkolna.pl .

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://spwieprz.superszkolna.pl .


VIII. DODATKOWE INFORMACJE

  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania w każdej chwili przedmiotu zamówienia;
  • Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Ciurla pod numerem telefonu 602234145 oraz adresem email: spwieprz@poczta.onet.pl
 

IX. ZAŁĄCZNIKI:

  • Przedmiar – Załącznik nr 1;
  • Zdjęcia poglądowe - Załącznik nr 2;
  • Wzór formularza ofertowego –  Załącznik nr 3;

Przeczytano: 122 razy. Wydrukuj|Do góry