Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu

Witamy na naszej stronie!

Świetlica

 

 

  

REGULAMIN ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Wytyczne na czas pandemii COVID-19

 • W okresie pandemii ze świetlicy mogą korzystać tylko uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki po lekcjach ze względu na wykonywaną pracę zawodową przy braku innych pełnoletnich domowników, mogących zająć się dzieckiem.
 • Limit uczniów, którzy mogą jednocześnie przebywać w świetlicy szkolnej wynosi 11 osób.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy uczniami (wg wytycznych w sali przypada 4m2 powierzchni/osobę). Jeżeli grupa uczniów zapisanych na zajęcia świetlicowe będzie liczyła więcej niż 11 dzieci, zajęcia będą realizowane w wyznaczonej w tym celu sali lekcyjnej.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły, w tym na zajęcia świetlicowe.
 • W szkole funkcjonuje procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. Jeżeli dziecko zagorączkuje lub będzie przejawiało inne objawy choroby zakaźnej, opiekun zajęć ma obowiązek odizolować dziecko od grupy i poinformować rodzica/opiekuna o konieczności bezzwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.
 • Na czas trwania epidemii w świetlicy nie ma zabawek.
 • Do świetlicy dzieciom NIE WOLNO przynosić własnych zabawek.
 • W świetlicy w czasie zajęć dzieci mogą używać WYŁĄCZNIE własnych przyborów szkolnych (kredek, pisaków, ołówka, długopisu itd.).
 • Realizowanymi na świetlicy formami spędzania czasu przez dzieci będą:

            - oglądanie bajek;

            - słuchanie odczytywanych przez nauczyciela bajek;

            - wykonywanie prac plastycznych (tylko przy użyciu własnych przyborów szkolnych);

            - odrabianie zadań domowych;

 • W świetlicy obowiązuje nakaz częstej dezynfekcji rąk (przeznaczonym do tego celu preparatem) – np.: przy wchodzeniu do sali, po powrocie z toalety etc.
 • Rodzic zgłasza fakt odbioru dziecka dyżurującemu pracownikowi bez wchodzenia na teren szkoły i odbiera dziecko z zachowaniem wszelkich koniecznych wytycznych: tylko zdrowe osoby, konieczność nałożenia maseczki, konieczność dezynfekcji rąk, konieczność zachowania bezpiecznego odstępu (min. 2 m) od pozostałych uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły.