Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu

Witamy na naszej stronie!

Biblioteka

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PODCZAS WARIANTU STACJONARNEGO / HYBRYDOWEGO

 

 

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.

Celem procedur jest:

 1. Zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,

 2. Umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

W godzinach pracy biblioteki ustala się następujące zasady funkcjonowania:

 1. Godziny pracy biblioteki dostosowane do możliwości kadrowych i organizacyjnych szkoły.

 2. Biblioteka jest wyposażona w środki ochrony i zabezpieczeń, należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

 3. Na przerwie lekcyjnej do biblioteki szkolnej może wejść maksymalnie 5 uczniów z danej klasy. Uczniowie mają obowiązek zakrywania maseczką nosa i ust.

 4. Uczniowie i nauczyciele korzystający z zasobów bibliotecznych zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

 5. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

 6. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia się wirusem można wyznaczyć w bibliotece oddzielne strefy komunikacyjne (np. oznakowane linią na podłodze):

  a. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,

  c. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).

 7. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

 8. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).

 9. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.

 10. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.